Privacyverklaring

Privacyverklaring Carmen de Bruijn-Art

juli 2021


https://www.carmendebruijn.com


In deze verklaring lees je hoe Carmen de Bruijn-Art / Carmen de Bruijn met jouw gegevens omgaat.

Privacy vind ik erg belangrijk. Ik verwerk uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening. Dat gebeurt uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk. En natuurlijk geef ik jouw gegevens niet door aan iemand anders, tenzij ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals aan de Belastingdienst. 


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website www.carmendebruijn.com en de daarop ontsloten dienstverlening van Carmen de Bruijn-Art. Heb je vragen over mijn privacybeleid, neem dan contact met mij op. De contactgegevens vind je onderaan dit document.

 

Persoonsgegevens die ik bewaar

Om ervoor te zorgen dat je bestelling op de juiste manier en snel bij je wordt bezorgd, heb ik de volgende gegevens nodig:

 • Je voor -en achternaam, zodat ik weet naar wie ik iets opstuur.
 • Je adresgegevens, zodat ik je bestelling naar het goede adres stuur.
 • Je telefoonnummer, zodat ik contact met je kan opnemen als er iets met je bestelling aan de hand is.
 • Je e-mailadres, zodat ik o.a. een besteloverzicht en verzendbevestiging naar je kan sturen.
 • Betaalgegevens, waarmee je de betaling kan doen bij de payment-provider.

Bovenstaande gegevens heb ik van jou ontvangen via de website, per telefoon, per e-mail of via social media.

Het delen van jouw persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden door mij alleen gebruikt voor het correct afhandelen van een bestelling of opdracht en voor administratieve zaken die nodig zijn voor een zorgvuldige en complete bedrijfsvoering. Op grond hiervan deel ik (een deel van) jouw gegevens met de volgende derden:

 • JouwWeb, voor het gebruik van webwinkelsoftware, webhosting en e-maildiensten;
 • Mollie, voor het afhandelen van betalingen;
 • Google analytics, voor inzicht in het gebruik van de website;
 • mijn boekhouder, voor de administratie;
 • bezorgdiensten, voor het afleveren van jouw bestelling;
 • de belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Carmen de Bruijn-Art gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van een goede dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling/opdracht die jij verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Carmen de Bruijn-Art op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal me binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Jouw gegevens bewaar ik zolang je klant van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je een beroep kunt doen op deze rechten.

Inzage, rectificatie en wissen van gegevens
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze gegevens te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer kloppen, als de verwerking onrechtmatig is, als we jouw gegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je hebt gemaakt tegen de verwerking.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in dat geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Carmen de Bruijn-Art.

Klachten
Als je klachten hebt over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens omga, kun je dit kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Cookies

Carmen de Bruijn-Art gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website door jouw browser wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen voor een zo goed mogelijke werking van de website en dienen ook jouw gebruiksgemak.
Via je eigen browser-instellingen kun je cookies uitschakelen of verwijderen.  

 

Social media en links

Op de website gebruik ik buttons waarmee bezoekers inhoud van mijn website kunnen delen via social media. Kijk op de websites van deze social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Ook vind je links naar externe websites. Dit zijn met name websites waarop ik (een deel van) mijn werk ten verkoop aanbied. Ik verwijs je naar de cookie- en/of privacyverklaring van deze websites.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Carmen de Bruijn-Art behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies van de privacyverklaring. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie

 

Contactgegevens

Carmen de Bruijn-Art / Carmen de Bruijn

Linne, Nederland

E-mail: info @carmendebruijn.com

Telefoon: +31-(0)475-224653

www.carmendebruijn.com

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Carmen de Bruijn