Algemene voorwaarden

Op deze pagina kun je de algemene voorwaarden lezen van Carmen de Bruijn-Art.

Via de download-button rechts kun je de voorwaarden downloaden.

Alg. voorwaarden Carmen de Bruijn-Art
PDF – 47,7 KB

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ofwel de spreekwoordelijke ‘kleine lettertjes’. De letters zijn niet al te klein gemaakt zodat er hopelijk geen loep aan te pas hoeft te komen.

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Ontbindingsrecht: het recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en ondernemer, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 9. Website: de website van Carmen de Bruijn-Art, te bereiken via www.carmendebruijn.com.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

      Carmen de Bruijn-Art

      KvK-nr: 82487286

      Btw id: NL003690019B83

      vestigingsplaats: Linne

      e-mail: info@carmendebruijn.com

      telefoon: +31-(0)475-224653

 

Artikel 3 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tussen de ondernemer en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de ondernemer aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. De ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de ondernemer deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 5. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de ondernemer, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de ondernemer het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 4 - Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of een vooraf door consument aangewezen derde die niet de vervoerder is.
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de ondernemer te melden. Ondernemer verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd te worden, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 6. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
 7. De ondernemer vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Artikel 5 - Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten of tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 6 - Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. De ondernemer zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Ondernemer zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. De ondernemer zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op de consument op het moment van bezorging aan de consument of een door de consument vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte derde.

 

Artikel 7 – Garanties en Conformiteit

 1. De ondernemer biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde producten.
 2. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van de consument te voldoen. Producten mogen, behalve de gebruikelijke slijtage, geen gebreken vertonen gedurende de te verwachten levensduur van het product.
 3. Indien een gebrek een fabricagefout blijkt te zijn, heeft de consument recht op reparatie van het product. Indien reparatie niet meer mogelijk is of dit disproportioneel veel geld kost, zal het product vervangen worden. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of reparatie of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag de ondernemer aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
 4. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door de consument.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op alle op of via de website (www.carmendebruijn.com) getoonde werken van intellectuele eigendom, zoals afbeeldingen, schilderijen, tekeningen en teksten, blijft berusten bij de ondernemer. Deze werken mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer worden verveelvoudigd of worden openbaar gemaakt of anderszins verspreid of geëxploiteerd.
 2. De aankoop van een product via de website, zoals een kunstwerk, ontwerp of een print of kaart van een origineel kunstwerk, geeft de consument niet het recht tot het aanbrengen van wijzigingen aan of tot vermenigvuldiging, reproductie of enige andere vorm van exploitatie van het product, tenzij vooraf nadrukkelijk en schriftelijk anders met de ondernemer is overeengekomen.

 

Artikel 9 - Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. De ondernemer wijst consument op de mogelijkheid om, indien ondernemer en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij de ondernemer, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/ .